ازمون

آزمون حوادث شیمیایی، رادیواکتیو و هسته ای(CBRNE)

اگر نمره (امتیاز) داوطلب، در کل آزمون بین 0.0000 تا 11.9000 بود، نمایش بده