فرم نظر سنجی برنامه های آموزشی

فراگیران محترم: از آنجا که ارزشیابی برنامه های آموزشی از دیدگاه همکاران محترم اهمیت زیادی در شناخت مسائل و نارسایی های آن دارد و به طراحان برنامه کمک می کند تا در برنامه های بعدی مشکلات را در حد امکان مرتفع کنند.

تصویر کپچا